OI-091 SIGURNOST DP dooel Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
SIGURNOST DP dooel Skopje Inspection body
Adresë
Bul. Dvanasetta Makedonska Brigada 40 A, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Control of low voltage electrical installations, grounding, protection against lighting, fire stations and stable systems for extinguishing fire
Akreditimi i parë
16.07.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.07.2027