OI – 101 DTU Taho&PPA Service Viktorija DOOEL Gostivar

Inspection body for tachographs

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DTU Taho&PPA Service Viktorija DOOEL Gostivar/Inspection bodz for tachographs
Adresë
Bosko Cvetkoski Str. No. 3, 1230 Gostivar Republic of Macedonia
078/206-787
tahoppaservis@gmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog and digital tachographs
Akreditimi i parë
14.12.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
13.12.2024