OI – 109 TAHO PALAS DOOEL Gevgelija

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TAHO PALAS DOOEL Gevgelija/Inspection body
Adresë
Boris Kidric. No. 9, 1480 Gevgelija Republic of Macedonia
078/472-031
tahopalas@yahoo.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog and digital tachographs
Akreditimi i parë
02.05.2018
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.05.2026