OI – 111 Company for trade and services CTP Group LTD Gevgelija/ CTP Group Gevgelija

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for trade and services CTP Group LTD Gevgelija/ CTP Group Gevgelija
Adresë
Boris Kidric Str. No. 13, 1430 Gevgelija
Republic of Macedonia
077/700-604; 034/611-971
dragicatcg@hotmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analogue and digital tachographs
Akreditimi i parë
01.02.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
31.01.2027