OI – 025 EUROMAK – KONTROL- Skopje

Inspection Section

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
EUROMAK - KONTROL Inspection Section
Adresë
Stogovo Str. 13A, Skopje
www.euromakkontrol.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Qualitative and quantitative inspection of food products, qualitative and quantitative inspection of liquid fuels, qualitative and quantitative inspection of textile products, technical examination and periodical inspection of low voltage electrical installations, grounding system and lightning protection systems.
Akreditimi i parë
15.03.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.03.2026