OI – 035 Association for performing technical inspection and periodical examinations of cranes and industrial conveyors DIGINTRANS DOOEL Kumanovo – Whole suspension of the scope of accreditation on 23.02.2022

Whole suspension of the scope of accreditation on 23.02.2022

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Association of performing technical inspection and periodical examinations of cranes and industrial conveyors DIGINTRANS DOOEL Kumanovo
Adresë
Done Bozinov no. 19 1300 Kumanovo
R. Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of cranes
Akreditimi i parë
24.12.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
23.12.2022