OI – 037 MAKPETROL A.D. – Skopje

Maintenance department

Sector for metrology – Inspection body for inspection of flow and volume  meters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
MAKPETROL A.D. - SKOPJE
Maintenance department
Sector for metrology - Inspection body for inspection of flow and volume meters
Adresë
Ul. Blagoja Stefkovski bb, 1000 Skopje, R.Macedonia
+389 2 25 22 474
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied gases, meters for compressed natural gas, horizontal and vertical tanks
Akreditimi i parë
31.12.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
30.12.2022