OI – 041 AMD Technical inspection of vehicles DOO Ohrid

Inspection body for analog tachographs, digital tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
AMD Technical inspection of vehicles DOO Ohrid
Adresë
1. Lazo Trposki bb, 6000 Ohrid
2. 15th Corpus 93, 6000 Ohrid
www.amdohrid.com
046 268-338
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles, tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
28.03.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
27.03.2027