OI – 053 BALEKS D.O.O. Stip

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
BALEKS D.O.O. Stip
Adresë
Bregalnicka Str, No. 62 2000 Štip
+389 32 380 485
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analogue and digital tachographs
Akreditimi i parë
20.07.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.07.2023