OI – 054 Union of drivers associations

Vehicle center Skopje / Technical service

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Union of drivers associations Vehicle center Skopje/Technical service
Adresë
Bld. Boris Trajkovski No. 180 1000 Skopje
szvm.org.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection in Single vehicle approval, approval of altered vehicles, determining and imprinting the identification markings on vehicles (chassis number and engine number) and inspection of vehicle for Roadworthines (ECMT)
Akreditimi i parë
17.08.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
16.08.2027