Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

OI – 057 Makpetrol-A.D.-Skopje

“Makpetrol” TNG Inspection body

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Makpetrol-A.D.-Skopje / “Makpetrol” TNG Inspekcisko telo
Adresë
Ul. Blagoja Stefkovski b.b. 1000 Skopje
zlatko.filipovski@makpetrol.com.mk02 2 522 474 local 161
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of transportable pressure equipment
Akreditimi i parë
22.02.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
21.02.2028