OI – 060 Center for vehicles CVO DOO OHRID

Inspection body for vehicles, tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Center for vehicles CVO DOO OHRID
Adresë
15th Corpus 292 6000 Ohrid
046/262-884
www.cvo.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles
Akreditimi i parë
16.03.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.03.2028