OI – 064 TIA Eurotest DOOEL Bitola

Inspection body for vehicles

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TIA Eurotest DOOEL Bitola – Inspection body for vehicles
Adresë
Makedonska Falanga Str. No. 32, 7000 Bitola
zveurotest@gmail.com
047 227 789
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehiclesand tachographs
Akreditimi i parë
18.07.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
17.07.2024