OI – 066 LTA Petrol Service Ltd – Skopje

Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas

 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
LTA Petrol Service Ltd – Skopje Subsidiary LTA Petrol Control - Skopje
Adresë
Меtodija Andonov – Čento, 2A 1000 Skopje, R. N. Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas
Akreditimi i parë
19.09.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
18.09.2024