LT – 055 ADING AD Skopje – Central Laboratory Ading

Testing of construction products, materials and structures 

 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ADING AD Skopje – Central Laboratory Ading
Adresë
Novoselski pat No 11. 1060 Skopje, R. N.Macedonia
www.ading.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction products, materials and structures
Akreditimi i parë
16.09.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.09.2027