LT-089 Laboratory for chromatographic analysis, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University “St. Cyril and Methodius ” Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Laboratory for chromatographic analysis
Faculty of Natural Sciences and Mathematics
University "St. Cyril and Methodius ” Skopje
Adresë
Arhimedova 3, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of environmental samples (soil, air), environmental sampling (soil, air)
Akreditimi i parë
15.12.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.12.2025