ML – 001 The Private health institution – diagnostic laboratory with biochemical and microbiological laboratory SYNLAB Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
The Private health institution – diagnostic laboratory with biochemical and microbiological laboratory SYNLAB Skopje
Adresë
str.Ognen Prica 1. Loc 3, 4, 5 Skopje
str.Pariska 24 Skopje
str. Sirok Sokak 132 Bitola
str.Krushevska Republika 345/1 Tetovo
bul. Jane Sandanski 24, loc 4 and 4a, Skopje
str. Majka Tereza 35, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Clinical chemistry, hematology, immunology, microbiology and molecular testing of samples with human origin
Akreditimi i parë
20.05.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.05.2025