ML – 001 The Private health institution – diagnostic laboratory with biochemical and microbiological laboratory SYNLAB Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
The Private health institution – diagnostic laboratory with biochemical and microbiological laboratory SYNLAB Skopje
Adresë
str.Ognen Prica no. 1 loc 3,4,5, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Clinical chemistry, hematology, immunology, microbiology and molecular testing of samples with human origin
Akreditimi i parë
20.05.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.05.2025