OI – 074 University “St. Cyril and Methodius” Skopje Faculty of electrical engineering and information technologies

Inspection body for electrotechnical devices, installations and equipment  

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “St. Cyril and Methodius” Skopje Faculty of electrical engineering and information technologies nspection body for electrotechnical devices, installations and equipment
Adresë
Rudjer Boskovic bb, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of electric power stations and electrical equipment and devices, telecommunication equipment and systems, computer equipment and systems and fiscal devices and systems
Akreditimi i parë
11.09.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
10.09.2025