LT – 010 Center for public health Kocani

Laboratory Testing Complex
 
Laboratory for sanitary chemistry
Laboratory for sanitary microbiology
 
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Center for public health Kocani
Laboratory Testing Complex
Laboratory for sanitary chemistry
Laboratory for sanitary microbiology
Adresë
Milan Zecar No.21 - Kocani
www.zzz-kocani.org.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Sampling of water and testing of water and food
Akreditimi i parë
09.02.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
08.02.2025