LT-091 EURO ROAD DESIGN GROUP

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
EURO ROAD DESIGN GROUP LLC SKOPJE
Central road laboratory Euro Road Design Group
Adresë
Str.: „ Kiro Gligorov” No. 4 1000 Skopje
Теl. +389 2 6142 449
www.euroroad-designgroup.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of physical-chemical and physical-mechanical characteristics of construction materials
Akreditimi i parë
21.01.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
20.01.2026