ML – 002 PHI General hospital RE-Medika Skopje

Diagnostic biochemical laboratory
IVF laboratory
Diagnostic microbiology laboratory

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHI General hospital RE-Medika Skopje
Diagnostic biochemical laboratory
IVF laboratory
Diagnostic microbiology laboratory
Adresë
Str. 16 th Makedonska brigada no. 18 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Biochemistry, hematology, immunology , microbiology аnd molecular testing of samples with human origin
Assisted reproduction, in vitro fertilization
Akreditimi i parë
15.04.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.04.2026