OI – 124 DRUSTVO ZA PROTIVPOZARNA ZASTITA PREVENTIVA 2018 DOOEL   uvoz-izvoz Kumanovo

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DRUSTVO ZA PROTIVPOZARNA ZASTITA PREVENTIVA 2018 DOOEL uvoz-izvoz Kumanovo
Adresë
st. Industriska br.11, 1300 Kumanovo
dpzpreventiva@gmail.com
070 294 469
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of:
- analog and digital tachographs;
- stable systems for fire fighting; fire stations; fire extinguishers.
Akreditimi i parë
12.05.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.05.2025